TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สภาพทั่วไป อบต.บ้านหม้อ

ด้านการเมือง/การปกครอง

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  โดยหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้มีการแก้ไขปัญหาโดยรับฟังความคิดเห็นและการเสนอปัญหาของประชาชนผ่านการประชุมประชาคมระดับตำบล และการประชุมคณะกรรมการสภาพลเมือง  จากผลการประชุมทุกครั้งประชาชนให้ความสนในเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  โดยแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
 

เขตการปกครอง/ที่ตั้ง
        ตำบลบ้านหม้อ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ. 2539  มีพื้นที่ 6.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,324 ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีประมาณ  4  กิโลเมตรตั้งอยู่ ณ บ้านเหมืองทะโมน หมู่ที่ 3 ถนนสมานประชากิจ โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ

จดตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี

ทิศใต้

จดตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี และเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด

ทิศตะวันออก

จดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี และตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี

ทิศตะวันตก

จดตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี และตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด

 

เขตการปกครอง

        ตำบลบ้านหม้อแบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 หมู่ ดังนี้
                หมู่ที่ 1 บ้านไร่
                หมู่ที่ 2 บ้านไร่พะเนียด
                หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน
                หมู่ที่ 4 บ้านหลุมดิน
                หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะกรูด
                หมู่ที่ 6 บ้านร่วมพัฒนา
 

จำนวนประชากร

                หมู่ที่ 1  บ้านไร่ ประชากร 664 คน

                หมู่ที่ 2  บ้านไร่เพนียด ประชากร 478 คน

                หมู่ที่ 3  บ้านเหมืองทโมน ประชากร 2,329 คน

                หมู่ที่ 4  บ้านหลุมดิน ประชากร 1,886 คน

                หมู่ที่ 5  บ้านโคกมะกรูด ประชากร 2,089 คน

                หมู่ที่ 6  บ้านร่วมพัฒนา ประชากร 1,055 คน

                                รวม  8,875   คน

                                เป็นชาย  4,091  คน

                                เป็นหญิง  4,784  คน

                                มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  4,315  ครัวเรือน

 

ภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเต็มพื้นที่ แบ่งเป็นย่านการค้าพาณิชย์ ย่านเกษตรกรรมชนบท และย่านที่อยู่อาศัย ซึ่งบางส่วนเป็นเขตชุมชนหนาแน่น

 

แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์
 

alt

 หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.