TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.บ้านหม้อ

บุคลากรกองการศึกษา

alt

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

alt alt

นางสาวณัฐนิชา  ชาติน้ำเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทวีชัย   กันคล้าย
พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยมีงานบริหารการศึกษา งานบริการวิชาการ งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        1. งานบริหารการศึกษา

            1.1 งานแผนงานและโครงการ จัดทำโครงการและแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล รายงานการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดทำแผนตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามการดำเนินงานตามแผนและโครงการ และสรุป รายงาน การดำเนินงานตามนโยบาย

            1.2 งานงบประมาณ จัดทำงบประมาณประจำปีและเพิ่มเติม ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือทุกงานของกองการศึกษาฯ วางแผนการเบิกจ่ายเงินและบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงิน ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            1.3 งานธุรการ งานสารบรรณ การรับ – ส่ง โต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ และเอกสารสำคัญของทางราชการ จัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ ดูแลเก็บรักษาเอกสาร ควบคุมทะเบียน ประกาศ คำสั่ง ของกองการศึกษาฯทุกเรื่องให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน สืบค้นได้สะดวก และสามารถตรวจสอบได้ จัดทำบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร ใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุ ควบคุมดูแล พัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองการศึกษาฯ ทางสื่อต่างๆ และประสานงานส่วนราชการต่างๆ

        2. งานกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการกีฬาเพื่ออาชีพ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ออกกำลังกายและกีฬา จัดทำบัญชีพัสดุกีฬา ครุภัณฑ์กีฬา เอกสารใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุกีฬา ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลบ้านหม้อ

        3. งานศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ส่งเสริมศาสนา ได้แก่ งานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน ประชุมสัมมนาอบรมเกี่ยวกับศาสนา จัดทำแผนงานด้านการศาสนาและวัฒนธรรม งานอนุรักษ์ ศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ งานเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ การสืบทอดส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น งานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน และวัฒนธรรมสัมพันธ์ งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานประเพณีที่สำคัญในรอบปี ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ

        4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ๓ ปี และแผนประจำปี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน ประสานหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเด็กและเยาวชน ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ

        5. งานการศึกษา จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย ประสานสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับผู้ปกครอง และชุมชน พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ศูนย์พัฒนาทักษะทางการศึกษา) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว งานตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณด้านการศึกษา อาหารเสริม (นม) ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในเขตตำบล ดูแลและรับผิดชอบการบันทึกระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center Information System : Lec)

        6. งานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลบ้านหม้อ จัดอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน ICT ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ภายในศูนย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่ให้ศูนย์หาย หรือเคลื่อนย้ายออกจากห้อง แนะนำการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นต่าง และรวมรวมสถิติข้อมูลผู้ใช้งานและผู้เข้ารับการอบรม

        7. งานที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน จัดทำทะเบียนทรัพยากรห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน และดูแลและตรวจสอบทรัพยากรห้องสมุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ และสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน ดูแลรับผิดชอบโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System) ให้บริการยืม-คืนหนังสือ รณรงค์ให้มีการบริการจาคหนังสือ จัดทำกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในตำบล และรวมรวมสถิติข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดและผู้ใช้งาน

        8. งานเกษตร งานจัดอบรมส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าของเกษตรกร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และงานประสานงานส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร


การให้บริการ

        enlightened ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตำบลบ้านหม้อ
                1) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1
                      alt บริการที่อ่านหนังสือ
                2) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน.ตำบลบ้านหม้อ) หมู่ที่ 3
                      alt บริการที่อ่านหนังสือ / ห้องทำกิจกรรม
                3) ศูนย์พัฒนาทักษะทางการศึกษา  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 3
                      alt บริการที่อ่านหนังสือ และบริการ ยืม-คืน หนังสืมีหนังสือกว่า 1,300 เล่ม
                      alt ห้องเรียน Online / ห้องทำงาน / ห้องประชุม (ห้องแอร์ มีจำนวนจำกัด 3 ห้อง ผู้ขอรับบริการต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง) 

        enlightened ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลบ้านหม้อ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 3
                      alt บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
                      alt Free WiFi บริเวณหน้าอาคารกองการศึกษาณฯ และ บริเวณหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        enlightened แหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัย ห่างไกลโรค  ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 3
                      alt รวมคลิปวิดีโอการเกษตร...คลิก

        enlightened ลานกีฬาและสนามกีฬา  ประจำหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน
                      alt รายละเอียดลานกีฬาและสนามกีฬา...คลิก


ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมสำคัญ
        enlightened  โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา
        enlightened  โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
        enlightened  โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน (สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ)
        enlightened  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
        enlightened  โครงการเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโรค
        enlightened  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านหม้อ
        enlightened  โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง
        enlightened  โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
        enlightened  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
        enlightened  โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.