TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางสังคม อบต.บ้านหม้อ

1.  การศึกษา
        จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่  เนื่องจากอยู่ใกล้เขตเมือง ประชาชนจึงนำบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งมีความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการศึกษามากกว่า  ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ เด็กบางส่วนที่มีพัฒนาการทางด้านการศึกษาช้าและทางโรงเรียนมีการจัดให้เรียนพิเศษนอกชั้นเรียนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา
 
2.  สาธารณสุข
        จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง  ไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอื่น ๆ
        หน่วยงานด้านสาธารณสุข
                - ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนตำบลบ้านหม้อ (Primary Care Center) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง
                - โรงพยาบาลเอกชน  จำนวน  1  แห่ง
                - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน  2  แห่ง
                - คลินิกเฉพาะทาง จำนวน  2  แห่ง
 
3.  อาชญากรรม
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  
 
4.  ยาเสพติด
        ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ พบว่ามีผู้ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย  และยังไม่พบผู้ค้าในพื้นที่ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้นำ  ประชาชน  กลุ่มองค์กรในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของทางอำเภอหรือสำนักงานตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้มาโดยตลอด  
 
5.  การสังคมสงเคราะห์
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
                1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์
                2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
                3. ประสานการทำบัตรผู้พิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                4. ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
                5. ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมกับกองทุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านหม้อ

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.