TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.บ้านหม้อ

1.  การเกษตร
        ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร้อยละ 40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนครัว ฯลฯ  เนื่องจากตำบลบ้านหม้อมีพื้นที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท  การขยายตัวของเมืองค่อนข้างสูงจะเห็นได้ว่ามีบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้พื้นที่เกษตรกรรมลดน้อยลง
 
2.  การประมง
        ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มีการทำประมงจำนวน 2 ครัวเรือน โดยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองทะโมน  
 
3.  การปศุสัตว์
        เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น การเลี้ยงโค  สุกร  ไก่  เป็ด  ตามลำดับ  
 
4.  การบริการ
        โรงแรม รีสอร์ท แห่ง
        ร้านอาหาร 8 แห่ง
        โรงภาพยนตร์  แห่ง
        สถานีขนส่ง แห่ง (ท่ารถตู้เขาวังเมืองใหม่)
        ร้านเกมส์ 1  แห่ง  (ซอยบันไดอิฐ 8)
 
5.  การท่องเที่ยว
        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  การอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเป็นทางผ่านในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างอำเภอ
 
6.  อุตสาหกรรม
        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน  1  แห่ง
 
7.  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
        การพาณิชย์
                ธนาคาร 2 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 1    แห่ง
                บริษัท 2 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  1 แห่ง
                ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง ตลาดนัด แห่ง
                ร้านค้าต่าง ๆ 36 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง
                ซุปเปอร์มาเก็ต ๑ แห่ง
        กลุ่มอาชีพ
                มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  1  กลุ่ม  คือ กลุ่มเกษตรทำสวน
 
8.  แรงงาน
        ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อไม่ได้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย จึงไม่มีการจ้างแรงงาน

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.