TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean VietnameseITA องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      alt ข้อมูลพื้นฐาน

            alt  o1 โครงสร้าง

            alt  o2 ข้อมูลผู้บริหาร

            alt  o3 อำนาจหน้าที่

            alt  o4 แผนยุทธศาสตร์
                  แผนพัฒนาหน่วยงาน

            alt  o5 ข้อมูลการติดต่อ

            alt  o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


      alt การประชาสัมพันธ์

            alt  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     alt การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

         alt  o8 Q&A

         alt  o9 Social Network

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      alt การดำเนินงาน

            alt  o10 แผนการดำเนินงานประจำปี

            alt  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

            alt  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

      alt การปฏิบัติงาน

            alt  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      alt การให้บริการ

            alt  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

            alt  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

            alt  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

            alt  o17 E-service

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      alt แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            alt  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            alt  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

            alt  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      alt การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            alt  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

            alt  o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

            alt  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            alt  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      alt การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            alt  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            alt  o26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

            alt  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            alt  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      alt การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            alt  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            alt  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            alt  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

      alt การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            alt  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

            alt  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      alt เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            alt  o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

            alt  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      alt การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

            alt  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

            alt  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

      alt การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            alt  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      alt แผนป้องกันการทุจริต

            alt  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

            alt  o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

            alt  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

      alt มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

            alt  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            alt  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

alt


 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.