TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ

     ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ

     ขอเชิญเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สมัครเข้าร่วมเพื่อแสดงตน ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญ และคัดเลือกสภาเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านหม้อ ประจำปี พ.ศ.2561 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ได้ที่กองการศึกษา อบต.บ้านหม้อ

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.